Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğiniz, Breathing Mind (BM) için önemli bir konudur. BM, Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması amacıyla, bu yasal metinlerde öngörülen ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin kanuna ve AB regülasyonuna uygun bir şekilde işlenmesi, saklama süreleri, silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi, aktarılması, kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda son derece hassastır. İşbu Gizlilik Politikası metninde, www.breathingmind.com (“web sitesi”) aracılığıyla topladığımız size ait verilere ilişkin bilgiler ve bunların yukarıdaki amaçlar kapsamında nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

a. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz, web sitesi ve iletişim araçları yoluyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplanabilmektedir.

Söz konusu veriler, GDPR ve 6698 sayılı KVKK’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda ve ancak bu amaçla sınırlı olarak toplanmaktadır.

b. Toplanan Kişisel Veriler

BM'e ait web sitesi yoluyla veya iletişim araçları yoluyla, aşağıdaki tür verileri toplamaktadır:

Websitesi üzerinden, site üzerinde bir hesap oluşturmak, site üzerinde sunulan eğitimlere ve programlara kayıt olurken tarafınızca verilen kişisel veriler: Ad-soyad, e-mail adresi, adres,

Websitesi üzerinden veya iletişim araçları yoluyla gerektiğinde ve tarafınızca izin verildiği ölçüde bizimle iletişime geçmeniz halinde tarafınızca verilen kişisel veriler: e-mail adresi, telefon numarası

Tarafınızca verilmeyen veriler: BM'in gerektiği takdirde altyapısını geliştirmek amacıyla topladığı ve kişisel veri niteliği taşımayan veriler ile üçüncü kişilerce toplanan davranışsal veriler.

c. Kişisel Verilerin Toplanma Amacı:

Online programlara kayıt ve ödeme,

Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcı verilerin KVKK uyarınca işlenebilmesi,

Kullanıcı sorun ve şikayetlerinin çözülmesi, bu konuda etkin bir hizmet sunulması ve Kullanıcı’dan gelen soru ve görüşlerin cevaplandırılması,

Kullanıcı ile verilen eğitim ile ilgili gerektiğinde ve tarafınızca izin verildiği ölçüde iletişime geçilebilmesi,

Eğitim ilişkisi kapsamında ve izin verildiği ölçüde, Kullanıcı’nın tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması,

Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve kötü amaçlı kullanılmasının önlenmesi,

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulmasının ve KVKK’na uygun işlem yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

Mevzuat ve hukuki süreçlerle ilgili hususların sizlerle paylaşılması,

amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

d. Kredi kartı ve Mail-order bilgileriniz:

Websitesi üzerinden site üzerinden sunulan eğitim ve programlara isteğinize bağlı üyelik yaparken tarafınızca verilen kredi kartı ve gizli nitelikteki mali bilgileriniz, tarafımızca işlenmemekte, erişilememekte ve bu bilgiler sistemimizde tutulmamaktadır.

e. Kişisel Verilerinizin Korunması için Alınan Önlemler:

BM, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemlerin tamamını almakta ve bu hususta azami özeni göstermektedir.

Bu bağlamda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, hatalı kullanım, verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, ifşa edilmesi, değiştirilmesi yahut imha edilmesini önlemek için aşağıdaki önlemler alınmaktadır:

BM çalışanlarının kişisel verilerinize erişimleri ile ilgili yetkileri düzenli olarak kontrol edilir.

Kişisel verilerinizin yer aldığı sistemlerde kriptoloji (şifreleme) yöntemleri kullanılır ve bu verilere sınırlı ve gerekli sayıda kişinin erişmesi sağlanarak, bu konuda ciddi bir yetki ve kontrol uygulanır.

Kişisel verileriniz mümkün olduğunca fiziki (kağıt) ortamda tutulmaz. Tutulduğu durumda kilitli ve güvenlikli yerlerde saklanır ve yalnızca yetkili kişilerin erişimi sağlanır.

BM'e ait websitesi veya bilişim sistemlerine yapılan saldırılar durumunda kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi veya zarar görmesi halinde, BM tarafından durum derhal size ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir ve gerekli tüm teknik ve idari önlemler alınır.

f. Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

BM, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, KVKK 8 ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarabilir.

Bunun yanı sıra, Kullanıcı’ya ait kişisel veriler ancak idari ve adli makamlardan resmi tebligat gelmesi durumunda, BM'in yasal zorunluluğu kapsamında, bu resmi makamlarla paylaşılabilir. Bu durumda, BM tarafından ilgili durum Kullanıcı’ya  derhal haber verilir.

g. Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız:

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca, BM tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklarınıza sahipsiniz:

Kişisel veriniz işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Buna göre, BM'e başvurarak kişisel verilerinizin tutulmasını istemediğinizi belirtmeniz halinde, sözleşme ilişkisinin devamı için zorunlu olmayan, yasal yükümlülüğümüz gereği saklamak zorunda olmadığımız veya KVKK’da saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizi silmekteyiz. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi yahut anonimleştirilmesi işlemleri, tarafınızın bu yöndeki açık talebi veya tarafımızca aşağıdaki koşullarda gerekli görülen hallerde gerçekleştirilir.

h. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri, Saklanma, Yok Edilme veya Anonimleştirilme Koşulları:

BM, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verilerinizi, KVKK madde 7 ve 17 ile Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

BM tarafından kişisel verilerinizin silinmesi, kişisel verilerinizin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir. BM, veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almaktadır.

BM tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

BM tarafından kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi anlamına gelmektedir.

BM, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası’nda ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü düzenli (periyodik) imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 12 ay olarak belirlenmiştir.

i. Elektronik İletilerin Engellenmesi

BM’e ait web sitesi üzerinden tarafınıza gönderilen bilgilendirme amaçlı iletileri, bu iletiler içerisinde belirtilen yöntemleri uygulayarak istediğiniz anda engelleyebilir ve bu iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz.

j. Gizlilik Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası hükümleri, BM tarafından, her zaman ve herhangi bir sebeple, bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu değişiklikler, yeni Gizlilik Politikası’nın web sitemizde yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

İletişim

Gizlilik Politikalarımız ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.